Ban điều hành Property X

Ông
Nguyễn Đình Trung


Chủ tịch Hội đồng quản tri
Tổng giám đốc Hưng Thịnh Corp

Ban điều hành Property X
3 (60.62%) 1028 votes